ב"ה

כיבוד רכוש הזולת - איסור גזל

 ה' העניק לכל אדם בעלות על ממונו וקנייניו, ואין לאדם אחר רשות ליטלם ממנו. המשמעות המעשית של מצוה זו היא- איסור מוחלט על גניבה וגזל, או כל סוג של הוצאת רכוש מרשותו של אדם בעורמה או בכח, ובכל דרך לא חוקית אחרת. הדבר כולל גם איסור הלנת שכר, ואיסור על חטיפת אדם, צעיר כמבוגר. רגישות לממון של אדם אחר, מעניקה לנו גם השראה למעשים של צדקה וחסד, ועזרה לזולת בכל הדרוש לו.